Kniha  Dávnověká poselství

Dějepisná literatura faktu a populárně naučná literatura

     Přehledně zpracovaná publikace představuje nezvratná fakta o existenci balkánského písma na území ČR v pravěku. Objevené písemné nápisy osvědčují již vyspělou civilizaci sídlící na území ČR v eneolitu, následující historickou etapu prezentuje starověk, shodně s kulturami na Blízkém východě a ve Středomoří. Autor knihy provedl výběr více než 70 nápisů s datací od neolitu do doby římské, zjištěných na skalách, kamenech, keramice, kovu, zvláště pak na mincích. Zároveň představil k porovnání nápisy balkánských a středomořských kultur. Balkánské písmo v závěru doby bronzové nahrazuje na našem území etrusko-venetská abeceda. Každý nápis je obrazově zdokumentován, objasněna výslovnost čtení a překlad do českého jazyka. V příloze knihy je přiložen přehled písma používaného v Čechách a na Moraně v době bronzové a železné.

                          

       Kniha též prezentuje unikátní pamětihodnosti z naší historie, například objev kamenného trůnu, na kterém docházelo ke korunovaci panovníků v době halštatské, věštírnu (adyton), náhrobní kámen velekněze, svatyni zemřelých, posvátný chrám, léčitelské středisko a další jedinečné skalní pozůstatky po našich předcích.

      Autor v publikaci dále objasňuje tzv. dunajský jazyk, kterým se hovořilo a zastupují jej například jména na mapě Magna Germania Klaudia Ptolemaia, ve vztahu k současnému území České republiky. Celkem explikuje 63 starověkých zeměpisných názvů, včetně překladu pojmenování a ztotožnění se současnou geografickou polohou. Josef Procházka se více než 30 let zabývá složitou historií balkánských a anatolských etnik, včetně Venetů, Etrusků, Ilyrů a Thráků.

 

autor knihy: Josef Procházka

název knihy: Dávnověká poselství. Písemné odkazy předků.

 

Formát knihy A4, s pevnou vazbou, s více než 150 barevnými fotografiemi, 50 kresbami a 14 mapami, vše na křídovém papíře.

 

Vydáno vlastním nákladem autora, 2019 ISBN 978-80-270-5460-2

 

Doporučená prodejní cena: 393,- Kč

 

Knihu lze objednat na e-mail: nasehistorie@centrum.cz

 

Distribuci, fakturaci a prodej knihy Dávnověká poselství zajišťuje:

Ivana Procházková, IČ: 69484147, Neplátce DPH

Křižíkova 150/43, 186 00 Praha 8

telefon: 776833090